pexels-noah-frohn-1280

Positive Energy Districts (PED II)

Positive Energy Districts zijn gebieden waar op een integrale manier wordt toegewerkt naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Het Europese programma Positive Energy Districts stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling om tot klimaatneutrale (liefst energie-positieve) wijken te komen. De deelnemende landen, waaronder Nederland vanuit het ministerie van BZK, stellen hiervoor subsidies beschikbaar. Lokale overheden hebben de lead. In oktober 2021 opende de tweede ronde van het PED-programma. De call gaat uit vanuit JPI Urban Europe. RVO en Platform31 coördineren het Nederlandse deel namens de Ministerie van BZK. Platform31 heeft een netwerkgroep opgericht om geïnteresseerde gemeenten en kennisinstellingen te ondersteunen bij hun inschrijving, die februari 2022 sloot. Besluit over toewijzing staat voor juni 2022.

Wat zijn Positive Energy Districts?

Positive Energy Districts zijn stedelijke gebieden en wijken die een schone warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. Daarbij draait het om een integrale duurzame wijkontwikkeling, zowel op technologisch, ruimtelijk, beleidsmatig, financieel, sociaal als economisch gebied. Het vraagt een afstemming tussen gebouwen, gebruikers, regionale energienetten en mobiliteitssystemen. Positive Energy Districts streven er zelfs naar om netto meer duurzame energie te produceren dan te consumeren.

Europese samenwerking

De lat ligt hoog willen we de Nederlandse én Europese energie- en klimaatdoelstellingen halen. PED is primair een samenwerkingsprogramma. Stedelijke gebieden staan voor een gedeelde uitdaging. Gemeenten die behoefte hebben aan samenwerking kunnen gekoppeld worden op probleemstelling of oplossingsrichting. Landen uit heel Europa doen mee, waaronder België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en Zweden. Daarbij heeft de call ook tot doel: het stimuleren van onderzoeksorganisaties, adviesbureaus en bedrijven die gemeenten adviseren bij de realisatie van hun doelen voor de energietransitie. Zij profiteren hierdoor optimaal van internationale kennis. De deelnemende landen, waaronder Nederland vanuit het ministerie van BZK, stellen subsidies beschikbaar voor kennisdeling- en ontwikkeling.

Tweede PED-call

In 2020 was de eerste ronde voor het PED-programma, waar Nederland niet aan deelnam. Eind 2021 opende de tweede ronde van het PED-programma door consortia van kennisinstellingen en gemeenten. De uiteindelijk geselecteerde deelnemers voor PED II kunnen medio 2022 van start gaan met een meerjarig programma.

Het Europese programma van JPI Urban Europe organiseert deze call. Deelnemende landen stellen hiervoor nationale subsidies beschikbaar. Voor deze subsidies gelden de internationale rangschikking op basis van de criteria van de internationale call. Nederland doet dat vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor meer informatie over de voorwaarden zie:

Thema’s: Ruimte, duurzaamheid, energie

Landen: Steden kunnen met kennispartners en Europese stedenpartners inschrijven.

Deelname PED II: Oostenrijk, Brussels regio, Denemarken, Nederland, Italië, Roemenië, Zweden, Turkije

Subsidie: Ja

PED-collage-1600x800-staand